Meradlá / Technické vlastnosti

Mechanické tlakomery:

Slúžia pre zobrazenie relatívnych, absolútnych a diferenčných hodnôt tlaku, a to v rozsahu od -160 do 0 kPa a od 0 do 160 MPa, s triedou presnosti až 0,1%. Podľa princípu snímania hodnôt tlaku rozdeľujeme mechanické tlakomery do troch skupín:

Tlakoměry s trubkovým perem

Jedná sa o trúbku oválneho prierezu, na neupevnenom konci uzavrenou, ohnutou do kruhového tvaru (Bourdonovo pero). Tlak média vnútri pera spôsoby zmenu prierezu na kruhový a pero sa narovnáva. Vzniknutá výchylka sa potom pomocou strojčeka prenesie na ukazovateľ. Pre tlaky dosahujúcich hodnoty 6 MPa sa používa pero tvarované do kruhu v uhle 250°. Pre vyššie hodnoty tlaku sa používajú perá v tvare skrutky alebo špirály. Tlakomery pracujúce na princípe trubkového pera znášajú pretlak len v obmedzenej miere.


Tlakomery s kapsľovou pružinou

Kapsľová pružina pozostáva z dvoch kruhových, vlnitých, na okraji tlakotesne spojených membrán. Kapsľa je vplyvom pôsobením tlaku média vznikajúceho dovnútra deformovaná. Vzniknutý zdvih sa potom strojčekom prenesie na ukazovateľ. Tlakomery s kapsľovou pružinou sú vhodné pre meranie nízkych hodnôt tlaku prednostne v plynných médiach.


Tlakomery s membránou

Membránové pružiny sú kruhovo formované, tenké zvlnené membrány. Prehnutie membránovej pružiny pôsobením tlaku predstavuje hodnotu tlaku meraného média, ktorú strojček prenesie na ukazovateľ. Membrána je na okraji uchytená medzi dve príruby, ktoré sú spojené skrutkami alebo zvarené. Ďalej môže byť nevarená iba na hornú prírubu a tlakomer sa montuje na pripravené miesto. Vzhľadomna svoju konštrukciu, sa môžu čistiť prepláchnutím, sú menej citlivé na otrasy a oproti tlakomerom s trúbkovým perom vydržia vyššie hodnoty pretlaku. Elektronické snímače a prevodníky tlaku umožňujú diaľkový prenos nameraných údajov tlaku.


Elektronické tlakomery

Umožňujú meranie absolútneho a diferenčného tlaku. Tlak média pôsobí na membránu snímača a je prevádzaný pomocou piezoelektrických, magnetických alebo indukčných senzorov na elektrický impulz, ktorý odpovedá nameranéj hodnote tlaku. Ten sa potom zobrazí na vhodnom elektronickom zariadení. Merací rozsah je od -100 do 0 kPa do 0 do 400 MPa, pri presnosti až 0,1%.

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu