Meradlá / Technické vlastnosti

Mechanické teplomery

Najznámejšie postupy merania teploty sú založené na vlastnostiach látok a telies, ktoré s teplotou menia objem alebo tvar. Preto mechanické teplomery môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín.

Bimetalové teplomery

Bimetal je kombináciou dvoch rôznych kovov s rozdielnymi koeficientami rozťažnosti, v podobe zvareného pásiku, ktorý má tendenciu sa pri zmene teploty narovnať. Vzniknutá odchýlka od pôvodného tvaru odpovedá zmene teploty, ktorá sa následne prenesie na ukazateľ. Bimetalový pásik teplomeru má tvar špirály alebo závitu. Teplomery pracujúce na princípe bimetalu sú schopné merať teploty v rozsahu od -70 °C do +600 °C s presnosťou až 1 %.


Tlakové teplomery

Princíp merania teploty je založený na skutočnosti, že plyn vplyvom teploty mení svoj objem, a tým spôsobuje zmenu tlaku, úmernú teplote meraného média. Pomocou vnútorného mechanizmu sa zmena tlaku prevedie na ukazateľ. Tlakové teplomery sú i v prevedení s kapilárou, čo umožňuje merať teplotu v ťažko prístupných miestach, alebo tam, kde je vhodné preniesť údaje na vzdialené kontrolné pracovisko. Tlakové teplomery sú schopný merať teplotu v rozsahu od -200 °C do +700 °C s presnosťou 1 %.


Elektronické teploměry

Nameraná teplota je prevedená do podoby elektrického, analógového alebo digitálneho signálu, ktorý je prevedený a zobrazený na odpovedajúcom zariadení. Elektronické teplomery, podobne ako tlakové, umožňujú meranie teplôt v obtiažne prístupných alebo vzdialených miestach. Jedná sa o termočlánky, odporové teplomery, analógové a digitálne vysielače, ukazovatele, regulátory a kalibrátory pre meranie teplôt v rozsahoch od -200 °C do +1600 °C.


Analógové a digitálne prevodníky

Pretransformujú zmeny odporu s teplotou odporových snímačov teploty alebo zmenu napätí s teplotou u termoelektrických snímačov teploty do unifikovaného normovaného signálu.

Cena

Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie alebo si chcete vypracovať cenovú ponuku, napíšte nám cez webformulár alebo nás kontaktujte: 037/6511 155 E-mail: info@armatslovakia.eu